Tag Archives: ทีโอที

สมัครงาน ทีโอที

ทีโอที (TOT) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลาสถานที่สอบ | 16 พ.ค. 59

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ TOT ครั้ังที่ 1 ปี 2559 ที่เปิดรับสมัครในวันที่ 11 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ติดตามได้ที่นี่- ประกาศแล้ว อ่านต่อ

สมัครงาน ทีโอที

สมัครงาน ทีโอที (TOT) ครั้งที่ 1 ปี 2559 – เปิดรับสมัครสอบ tot

สมัคร 11 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2559 :: บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) TOT เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2559 ใครจะทำงาน tot รีบสมัครเลยครับ หลายอัตรา งานทีโอที 2559 อ่านต่อ

สมัครงาน ทีโอที

บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครงาน “ช่างเทคนิค” 300 อัตรา

บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 300 อัตรา วุฒิ ปวช.  ปวส.

มาดูคุณสมบัติและหน้าที่งานที่ต้องปฏิบัติเมื่อผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานแล้วครับ ….

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.  เพศชาย หรือ เพศหญิงมีอายุระหว่าง 18 -35 ปีบริบูรณ์
2. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ่านวน 22 คน และไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ่านวน 278 คนและผู้มีคุณวุฒิดังกล่าวต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐาน ทีโอทีโครงการพัฒนาช่าง Broadband Network Access หรือผ่านการอบรมโครงการพัฒนาช่าง Broadband Network Access หรือผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐาน ทีโอที ด้านช่างอย่างน้อย 1 ด้าน ( Fiber, ADSL, Wifi, Wi net ฯลฯ) จากสถาบันวิชาการทีโอที  และจบปวช. ปวส. ทางด้านช่าง สาขาไฟฟ้า, ไฟฟ้าสื่อสาร, อิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม, คอมพิวเตอร์
3. มีความรู้ ความสามารถเกี ยวกับงานติดตั้ง ตรวจแก้โทรศัพท์พื้นฐาน
4. มีความคิดริเริ ม และสามารถวิเคราะห์ปัญหาเฉพาะหน้าตามสภาวะแวดล้อมที เกิดเหตุการณ์ของปัญหาได้อย่างรอบคอบ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที ดี
5. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับรถยนต์จากกรมการขนส่งทางบก
6. ไม่เคยได้รับโทษจ่าคุกโดยค่าพิพากษาถึงที สุดให้จ่าคุก เว้นแต่ความผิดที กระท่าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
7. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที ที ต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด
8. ไม่เป็นบุคคลที พฤติกรรมเกี ยงข้องกับสารเสพติดให้โทษ
9. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
10. เพศชายต้องพ้นภาระจากการเกรณฑ์ทหารแล้ว อ่านต่อ